Obchodní podmínky

1.Všeobecné

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností MAKA THERM CZ s.r.o., se sídlem Pražská 123, 370 04 České Budějovice, IČ:26025051, DIČ:CZ26025051, vedenou pod spisovou značkou C9746 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako provozovatelem eshopu KOUPELNY-CZ.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.). Přijetí zboží kupujícím podnikatelem od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamace řešena do 30 dnů, nemá zákonné právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…)

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Prodávající si vyhrazuje právo oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů.

2. Ceníky a ceny zboží

Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH; dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv.

3. Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v prodejně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. Storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky

Zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné (0ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží „na objednávku“. V tomto případě vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky vzniká v okamžiku fyzické blokace zboží v dané objednávce. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu podnikateli ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné (0Ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je možné objednání a následný výběr, zda si kupující vyzvedne zboží osobně nebo zda si jej nechá dopravit přepravní službou. V případě přepravní služby je zboží doručováno zpravidla do 48hod. Pokud požaduje kupující pozdější dodání zboží, než které je uvedeno při objednávce, musí kupující o tomto požadavku prodávajícího neprodleně informovat. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

6. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Zákazník si může zvolit osobní odběr přímo na některé z nabízených poboček či partnerských výdejen nebo si může vybrat doručení přepravní společností. U osobního odběru objednávky je vždy potřeba vyčkat na telefonické potvrzení operátorem e-shopu KOUPELNY-CZ.cz, že je objednávka připravena k předání. Přeje-li si zákazník bez předchozí objednávky prohlédnout skladový produkt, je potřeba se předem informovat, na jakém skladu požadovaný produkt fyzicky je. Každý nakupující si může zvolit jednu z následujících plateb: hotově, dobírkou, platba převodem. Ceník ZDE.

Všechny výše uvedené způsoby dopravy jsou realizovány pouze ve všední dny. Při objednávkách vytvořených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem přepravní společnosti. Balík si pečlivě prohlédněte. V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího ve stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu objednávky. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

7. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit dobírkou, hotově při převzetí zboží na pobočce prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové proforma faktury. Změna fakturační adresy na již uhrazené faktuře je možná jen dle individuální dohody, ale vždy jen v kalendářním měsíci, kdy byla faktura uhrazena.

8. Odstoupení od smlouvy

 a) Odstoupení od smlouvy - kupující spotřebitel

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu, e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Prodávající je povinen na základě vystaveného opravného daňového dokladu vrátit kupujícímu zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, může být spotřebiteli ponížen dobropis o částku přímo úměrnou rozdílu hodnoty prodaného a následně vráceného zboží. Toto zboží totiž prodávající nemůže již opětovně nabízet jako nové, ale musí je prodat jako použité a se slevou. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele.

b) Odstoupení od smlouvy - kupující podnikatel

Odstoupení od smlouvy se řídí platným obchodním zákoníkem. Odstoupení od smouvy u podnikatelů je řešeno zcela individuálně.

c) Odstoupení od smlouvy všeobecně

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
U zakoupeného zboží může od kupní smlouvy odstoupit jen ta osoba, která  zboží zakoupila (tzn. předloží platný daňový doklad). V případě rozporu je prodávající oprávněn nepřijmout zboží zpět a žádosti kupujícího nevyhovět. Částka za vrácené zboží bude též vyplacena pouze osobě, která zboží zakoupila, a které toto právo náleží. Při vyplacení této částky má prodávající právo vyzvat osobu, která uplatňuje nárok na odstoupení od kupní, aby prokázala, že je osobou, za kterou se vydává a má tímto právo tuto částku převzít.

9. Reklamace

 Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

10. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

11. Závěrečné ustanovení

 Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují brněnské sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.10. 2013 a v plném rozsahu ruší všechny předchozí.