Ceresit CS25 Silikon, 280 ml, šedá

skladem výprodej
0 hodnocení
  
Ceresit CS25 Silikon, 280 ml, šedá

Fotografie produktů slouží pouze k ilustrativním účelům.

Zboží ze stejné kategorie:
 

Výrobce / Série:
Katalogové číslo / Produkt:
1574673 / 1574673
EAN:
8691451080431
Záruka:
24
Dostupnost:

Silikon Ceresit CS25 280 ml, těsnicí acetátový tmel určený k vyplnění dilatačních spár mezi obklady a dlažbou v interiéru i exteriéru, barva šedá.   Více informací

Kdy zboží dostanu?

Cena platná do vyprodání zásob. Pouze 1 ks za tuto cenu.

240 Kč

244 Kč s DPH

Popis produktu

Vlastnosti:

• zvýšená odolnost proti plísním - trojitá ochrana MicroProtect

• trvale elastický

• voděodolný

• odolný proti vysokým teplotám

• pro interiér i exteriér

Oblasti použití:

Určen pro vyplnění dilatačních a spojovacích spár mezi keramickými obklady a dlažbou v rozích nebo ve styku stěn, podlah a k usazování zařizovacích předmětů v sanitární oblasti.

Je určen k vyplňování spár tam, kde běžné spárovací hmoty vykazují trhliny a praskliny. Díky trvalé elasticitě a odolnosti proti vodě je vhodný do oblastí trvale zatížených vlhkostí, jako např.: kuchyně, sprchy, koupelny, toalety, balkóny a terasy.

Materiál má vynikající přídržnost k suchým i nesavým podkladům jako sklo, keramika, porcelán nebo pórovina. Není vhodný pro použití v nádržích na pitnou vodu a pro lepení akvárií, zrcadel a kovů podléhajících korozi (jako olovo, zinek, měď, železo).

MicroProtect Silikon obsahuje v porovnání s dosud standardními silikony trojnásobné množství protiplísňových přísad. Aquastatic Zaručuje, že se na povrchu cementových spár nemůže držet voda, čímž poskytuje dlouhodobou ochranu proti vzniku plísní a jejich působení. Spáry tak zůstávají čisté a zdraví neškodné.

Technické informace:

 • Doba vytvrzení cca 3mm v průběhu 24 hodin.
 • Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008
 • Obsahuje: 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

Varování:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Pokyny pro bezpečné zacházení:
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Pokyny pro bezpečné zacházení:
 • Reakce P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Odstraňování P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Další nebezpečnost:

Během vytvrzování se může uvolňovat kyselina octová. Tato směs obsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

Diskuse k produktu

Napište vlastní dotaz nebo komentář »

Ke zboží „Ceresit CS25 Silikon, 280 ml, šedá ještě nikdo nenapsal komentář. Buďte první!