Je to tu! Teploty venku stoupají a s nimi naše ceny tají! Vyberte si z široké palety produktů, nakupujte a navíc ušetřete. S našimi slevovými kódy můžete uplatňovat dodatečnou slevu až 10 % už jen do 30. června. Více info ZDE. + při nákupu nad 2 000 Kč balíková přeprava DPD po celé ČR ZDARMA.

Reklamační řád

Společnost MAKA THERM CZ s.r.o., IČ: 26025051, České Budějovice, Pražská 528/123, PSČ 37004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle „C“, vložce 9746, jako prodávající (dále také jen „prodávající“) poskytuje toto poučení pro spotřebitele o povinnostech prodávajícího v případě dodání vadného zboží a o právech kupujícího z takové dodávky plynoucích.

Poučení platí pouze pro spotřebitelskou koupi (spotřebitelem je dle ust. § 140 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, dále jen „Občanský zákoník“, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo    s ním jinak jedná); jiných případů se netýká.

Společnost sděluje, že k ujednáním kupní smlouvy, odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených   k ochraně spotřebitele se nepřihlíží; to platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného zboží, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si kupující vymínil, nebo které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo    výrobce popsal nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží a na jeho obvyklé vlastnosti,

- zboží je použitelné k účelu, který pro jeho obvyklé užití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného    vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu zboží s jiným zbožím, pokud kompatibilita nebyla doporučena nebo ověřena pracovníky prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiného důvodu, než z důvodu nedostatku kvality zboží, zejména pak na vady vzniklé použitím vadného montážního nářadí, nesprávného spotřebního materiálu, na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou  v rozporu s pokyny výrobce.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není výrobcem schválena):

- mechanickým poškozením zboží,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je   přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

- zboží bylo vystaveno nadměrnému zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami stanovenými výrobcem,

- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. instalační materiál), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud kupující zboží používá déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že projev vady je důsledkem běžného opotřebení.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.

Předchozí ustanovení neplatí:

- u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

- vyplývá-li to z povahy zboží.

Určují-li kupní smlouva, záruční list nebo Občanský zákoník různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

Prodávající má povinnosti z vadného zboží nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného zboží výrobce. Nemá-li zboží vlastnosti dle smlouvou předvídané, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za větší počet vad považují se zpravidla tři vady stejné závažnosti, vyskytující se na zboží současně. Za opakovaný výskyt vad se považují zpravidla tři vady stejné závažnosti, vyskytující se na zboží v časové návaznosti. V takovém případě má kupující též právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době (30 dnů od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší) nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné obtíže.

Právo z vadného zboží kupujícímu nenáleží, pokud kupující před jeho převzetím věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého zboží bylo koupeno. Je-li však prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné  s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat správnost, množství a neporušenost obalu a takto zjistitelné zjevné vady bezodkladně reklamovat. Manipulace a skladování odebraného zboží musí být provedeny v souladu s pokyny výrobce.

Zjevné vady zboží musí být kupujícím uplatněny u prodávajícího před pozměněním či užitím zboží, nejpozději do tří dnů od jeho převzetí kupujícím. Skryté vady musí zákazník reklamovat bezodkladně po jejich zjištění, a to v době trvání záruční doby.

Zákazník je povinen uplatňovat reklamace písemně, a to zpravidla e-mailem na adresu: reklamace@koupelny-cz.cz. Při reklamaci je zákazník povinen předložit doklad o pořízení zboží nebo záruční list. V případě reklamace dodávky zboží poškozené při přepravě je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu.

Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na jakékoliv z poboček prodávajícího:

- MAKA THERM CZ, U Voříškova dvora 2867, 370 04 České Budějovice (Technologický dvůr), nebo

- MAKA THERM CZ, Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno (budova B1, areál CTZone).

Reklamované zboží musí zákazník uchovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu, tak aby bylo možné objektivně prověřit tvrzené vady. Pro posouzení reklamace je nutné umožnit prodávajícímu a případně též odborně fundovaným třetím osobám (např. znalcům) přístup k reklamovanému zboží.

V případě zaslání by zboží mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a má obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a tím i vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve sjednané výši a splatnosti.

Vadami zboží ani předmětem záruky nejsou nepatrné odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití.

Záruční doba počíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, přičemž prodávající upozorňuje, že nároky z vadného plnění nelze nahrazovat nárokem na náhradu škody.