Je to tu! Teploty venku stoupají a s nimi naše ceny tají! Vyberte si z široké palety produktů, nakupujte a navíc ušetřete. S našimi slevovými kódy můžete uplatňovat dodatečnou slevu až 10 % už jen do 30. června. Více info ZDE. + při nákupu nad 2 000 Kč balíková přeprava DPD po celé ČR ZDARMA.

Obchodní podmínky

1. Společná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností MAKA THERM CZ s.r.o., IČ:26025051, České Budějovice, U Voříškova dvora 2867, PSČ 370 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle „C“, vložce 9746, jako provozovatelem eshopu KOUPELNY-CZ.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), nebo jako kupující podnikatelé (dále jen „kupující podnikatel“).

Kupující spotřebitel je vymezen § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník), jako „člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“

Kupující podnikatel je vymezen v ust. § 420 Občanského zákoníku, kdy za podnikatele se považuje ten: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ a dále pak „každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“

Přijetím zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím, vzniká kupní smlouva dle těchto smluvních obchodních podmínek, přičemž kupující odesláním své závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je jimi okamžikem uzavření kupní smlouvy vázán.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek.

Kupující podnikatel uvede v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávce) zejména svou obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, jakož i jméno a příjmení svého oprávněného zástupce (u právnických osob), u fyzických osob pak své jméno, příjmení, identifikační číslo, místo podnikání, Dále pak kupující podnikatel uvede, zda je plátcem DPH a pokud ano, uvede své DIČ.

Kupující spotřebitel uvede v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávce) zejména své jméno a příjmení, datum narození a adresu svého bydliště.

Uzavřením kupní smlouvy kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má tak možnost se s nimi seznámit a je povinen tak učinit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Kupní cena:

Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH, je-li kupujícím podnikatel; dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu.

Pro kupní smlouvu, kde je kupujícím spotřebitel, je závazná cena včetně DPH. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, vyjma nákladů na dodání zboží, pokud si kupující vybere dodání zboží prostřednictvím přepravce a nákladů na hotovostní platbu, pokud si kupující vybere platbu dobírkou. Výši nákladů na přepravu a na platbu kupní ceny dobírkou sdělí prodávající kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy, popř. tyto údaje budou zřejmé z informací, na základě kterých kupující učiní objednávku. Náklady na dodání zboží, pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být kupujícímu účtovány dodatečně.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy.

Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy a kupující je podnikatelem, bude stanovena dohodou stran později. V případě, že smluvní strany nedohodnou na výši kupní ceny, platí, že platnost kupní smlouvy zaniká.

3. Objednání zboží:

Objednat zboží může kupující osobně, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná, pokud ji kupující neodvolá, avšak nejpozději v okamžik, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

Objednávka kupujícího je závazná pro stranu kupující v okamžiku, kdy dojde prodávajícímu, pro prodávajícího pak v okamžiku jejího potvrzení.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem odsouhlasení a potvrzení změny objednávky prodávajícím.

Prodávající změnu objednávky nepotvrdí v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Objednávka spotřebitele je po svém přijetí prodávajícím, jakožto kupní smlouva, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím, archivována za účelem splnění práv o povinností, uplatňování nároků, jakožto i za účelem splnění dalších povinností prodávajícího vyplývajících z právních předpisů, uchovávána, archivována a její stav je přístupný kupujícímu.

4. Dodatečné určení ceny:

Zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné (0ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, tedy že jde o zboží „na objednávku“, není prodávající povinen dodat, pokud takový závazek výslovně nepřijme. Prodávající může odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné (0Ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. Termín dodání zboží:

Pokud si termín dodání zboží výslovně nevymínil kupující, je oprávněn jej určit prodávající. U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je možné objednání a následný výběr, zda si kupující vyzvedne zboží osobně nebo zda si jej nechá dopravit přepravní službou. V případě přepravní služby je zboží doručováno zpravidla do 48 hodin. Pokud požaduje kupující pozdější dodání zboží, než které je uvedeno při objednávce, musí kupující o tomto požadavku prodávajícího neprodleně informovat. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

6. Dodání zboží:

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, určí způsob dodání zboží prodávající. Kupující si může zvolit osobní odběr přímo na některé z nabízených poboček či výdejen nebo si může vybrat doručení přepravní společností. U osobního odběru zboží je vždy potřeba vyčkat na potvrzení operátorem e-shopu KOUPELNY-CZ.cz, že je objednávka připravena k předání. Přeje-li si zákazník bez předchozí objednávky prohlédnout skladový produkt, je potřeba se předem informovat, na jakém skladu požadovaný produkt fyzicky je. Každý nakupující může vybírat z možností plateb, viz aktuální ceník ZDE. Výběr platební metody je omezen vybraným způsobem dopravy zásilky a cílovou zemí doručení.


Všechny výše uvedené způsoby dopravy jsou realizovány pouze ve všední dny. Při objednávkách učiněných v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím.

Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nemusí být v pořádku. Kupující je v takovém případě povinen sepsat reklamační protokol s řidičem přepravní společnosti.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího ve stanoveném termínu, a neučiní tak ani ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů po stanoveném termínu, platnost uzavřené kupní smlouvy zaniká.. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

Pokud kupující nepřevezme zásilku od kurýrní společnosti, je zásilka vrácena zpět prodejci. Opětovné odeslání nevyzvednuté zásilky je možné po domluvě s prodejcem a uhrazením vícenákladů vzniklých opětovným odesláním zásilky. Aktuální ceny dopravy naleznete zde.

Kupující je povinen překontrolovat zboží bez zbytečného odkladu tak, aby mohl případné zjevné vady ihned vytknout prodávajícímu.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu dle poučení, obsaženého v samostatném dokumentu (reklamační řád).

Nebude-li možno stanovit výši nákladů na dodání zboží před uzavřením kupní smlouvy, budou takové náklady v přiměřené výši účtovány následně.

7. Platba kupní ceny:

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit dobírkou, hotově při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, při převzetí zboží od přepravce nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové proforma-faktury. Změna fakturační adresy na již uhrazené faktuře je možná jen dle individuální dohody, ale vždy jen v kalendářním měsíci, kdy byla faktura uhrazena.

8. Zvláštní ustanovení o právech spotřebitelů (kupujících):

a) k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.
b) náklady na prostředky komunikace na dálku odpovídají běžným a obvyklým sazbám poskytovatelů datových služeb,
c) v případě, že je kupujícím spotřebitelem objednáváno zboží, které prodávající nemá skladem, zboží na míru, zboží atypické, či upravené pro potřeby kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zálohu nebo obdobnou platbu, až do výše 100% ceny zboží,
d) v případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, včetně nákladů na přepravu zboží zpět prodávajícímu,
e) spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a:
- jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
f) Od smlouvy lze odstoupit použitím formuláře sestaveného prodávajícím.
g) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí přijaté finanční prostředky zpravidla do 14 dnů, avšak není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
h) Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
ch) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 - o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
i) Kupující spotřebitel může své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, může být spotřebiteli ponížen dobropis o částku přímo úměrnou rozdílu hodnoty prodaného a následně vráceného zboží. Toto zboží totiž prodávající nemůže již opětovně nabízet jako nové, ale musí je prodat jako použité a se slevou.

9.    Záruka za jakost:

Kupujícímu náleží záruka za jakost dodaného spotřebního zboží v trvání 24 měsíců, pokud výrobcem zboží není stanovena záruční doba delší.

V případě prodeje použitého spotřebního zboží se přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícím sjednává mezi prodávajícím a kupujícím zkrácení záruční doby, a to na dobu 12 měsíců.

10. Reklamace:

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

11. Výhrada vlastnického práva:

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

12. Doručování:

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

13. Informační oznámení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Ochrana osobních údajů:

Kupující, fyzická osoba, má možnost se před uzavřením kupní smlouvy informovat o svých právech v oblasti ochrany osobních údajů prostřednictvím informačního memoranda prodávajícího o ochraně osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které je zveřejněno na webových stránkách prodávajícího zde.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

15. Informace pro spotřebitele o možném řešení případných sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím/spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Web: adr.coi.cz , E-mail: adr(zavinac)coi.cz.

Řešení spotřebitelského sporu dohodou s prodávajícím je možno iniciovat:

  • online v internetovém obchodě prodávajícího,
  • emailem na e-mailové adrese koupelny(zavinac)koupelny-cz.cz
  • osobně v kterékoli provozovně nebo sídle prodávajícího
  • telefonicky na telefonním čísle +420 530 508 111

16. Dozorové orgány

Nad činností prodávajícího provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty.

Orgány státního dozoru jsou ve vztahu k předmětu podnikání prodávajícího:

  • Česká obchodní inspekce,
  • živnostenské úřady.

17. Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci, kdy prodávající bude tyto obchodní podmínky archivovat vždy po dobu nezbytně nutnou pro uplatňování práv a nároků z příslušných uzavřených kupních smluv. Okamžikem uzavření kupní smlouvy se ustanovení těchto obchodních podmínek, ve znění platném ke dni přijetí objednávky, resp. ke dni vzniku kupní smlouvy, stávají nedílnou součástí ujednání příslušné kupní smlouvy.

V případě rozporu ujednání samotné kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvě.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 4. 10. 2019 a v plném rozsahu ruší všechny předchozí.

V Českých Budějovicích, dne 30 11. 2022
MAKA THERM CZ s.r.o.